Traverse N31 Harlingen

ClientProjectbureau N31Harlingen
CityHarlingen
CountryThe Netherlands
Scope2 kilometers of open tunnel traverse, 4 viaducts, a rail bridge and 1 aquaduct
Period2012 - 2016
ExpertiseArchitecture, Landscape Design, Urban Planning
TeamJoris Smits, Sven Spierings, Maria Selkou, Jan Brantjes

Een traverse met een Harlings signatuur

De oude N31 verdeelde de stad Harlingen in tweeën. Toen de capaciteit van de weg vergroot moest worden stond de gemeente voor de opgave de stad weer tot één geheel te smeden. Met het besluit om het tracé van de N31 over een lengte van 2 kilometer verdiept aan te leggen ontstond de kans deze ambitie te verwezenlijken. De nieuwe traverse is vormgegeven als een open tunnelbak, dus zonder dak, en ligt gemiddeld 4,6 meter onder maaiveldniveau. Vier viaducten, een spoorbug  en een aquaduct overkluizen de traverse. Halverwege heeft de traverse op- en afritten bij de Stadsentree.

Royal HaskoningDHV is verantwoordelijk voor de ontwerpspecificaties van het project, bestaande uit het architectonisch concept van de zandribbel wanden van de open tunnelbak, de overkluizingen, het aquaduct, de spoorbrug en knooppunt Harlingen. Van 2015 tot 2016 heeft Royal HaskoningDHV het inrichtingsontwerp voor het aangrenzende maaiveld buiten de traverse opgesteld.

Harlingen’s new traverse reflects local identity

The former N31 motorway bisected the municipality of Harlingen in two halves. When the authorities decided to increasing the capacity of the road they faced the challenge to heal the urban fabric and reunite both halves. The decision was taken to deepen the new motorway over a length of 2 kilometres, thus creating the opportunity to realize this ambition. The new traverse is conceived as an open tunnel and lies at an average depth of 4,6 meters below ground level. Five viaducts, a rail viaduct and an aqueduct span the traverse. Halfway through the traverse has exits and entrances to the city centre.

Royal HaskoningDHV is responsible for making the architectural design specifications including the architectural concept of the sand ribble walls, the overpasses, the aquaduct, the rail viaduct and the central traffic junction Harlingen. From 2015 to 2016, Royal HaskoningDHV has been involved in the spatial planning of the ground level area bordering the tunnel traverse.

Harlingen wordt gekenmerkt door drie geografische thema’s: de ligging aan de Waddenzee, de zeehavens en de historische vestingstad. Deze ‘couleur locale’ maakten wij zichtbaar in de vormgeving en in het materiaalgebruik van de traverse en de overkluizingen. De tunnelwanden en de overkluizingen kregen een bijzondere en afwijkende kleur en reliëf om de identiteit van Harlingen uit te dragen.

The city of Harlingen is depicted by three geographical themes: its vicinity to the Waddenzee, the harbours and the historical centre of the fortress town. We made this ‘couleur locale’ manifest in the design and in the materialization of the traverse and of its viaducts. The inner walls of the traverse and the edges of the viaducts were given a special texture and colour to emphasize and convey the identity of Harlingen.

tunnelbak_14326105598_o

Image by Via Drupsteen

Het meest in het oog springende onderdeel van de hele traverse zijn de tunnelwanden, vier kilometer in totaal. Wij kozen er voor om de tunnelwanden het reliëf en de kleur van zandribbels te geven, een verwijzing naar de zandribbels die bij eb ontstaan op de grens van land en water.
Over a total  length of 4 kilometres, the inner tunnel walls are the most eye catching element of the entire traverse. We chose to bestow the relief and colour of sand ribs to these inner walls, a reference to the ribs of wet sand that cover the beach at low tide, on the brink of land and water.

Image by Via Drupsteen

20140508 - Harlingen Ontwerpspecificaties v3.0_Page_14

specificatie van het zandribbel reliëf | specification of the sand ribble reliëf

De verdiept gelegen N31 heeft een eenduidig wegbeeld met een continu profiel. De verschijningsvorm van alle overkluizingen is generiek. In contrast met de tunnelwanden kregen de randen van de bruggen over de traverse een patroon dat refereert naar de basaltstenen muren van de zeekering, een eerder ontwerp van onze hand.
The open tunnel traverse of the N31 has a unambiguous look and feel with a continuous profile. The appearance of all viaducts is generic. In contrast with the inner walls of the traverse, the edges of the viaducts have a pattern of basalt stones that refers to the walls of the local see barrier, a previous design from our team.

20140508 - Harlingen Ontwerpspecificaties v3.0_Page_45

een van de generieke overkluizingen | one of the generic crossings

De Stadsentree vormt een uitzondering op het generieke ontwerp. Hier kozen wij ervoor om het basaltpatroon, geflankeerd met gras, tot onder in de traverse door te trekken, als een uitnodigend gebaar naar de stad.
The entrance to the city from the traverse is an exception to the generic design. Here we chose to extend the basalt pattern, flanked by grass, down into the traverse, as a welcoming gesture to the city.

20140508 - Harlingen Ontwerpspecificaties v3.0_Page_55

de stadsentree vormt een uitzondering | the central entrance is an exception

oudetrekweg_14326031230_o

Image by Via Drupsteen

 

 

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com